nlfr

Blogberichten

Blogberichten

De VME: een onderneming zoals een ander!

Velen staan er niet onmiddellijk bij stil, maar een VME is in principe een onderneming met alle eraan verbonden wettelijke en juridische verplichtingen. Zo voorziet de nieuwe wet op de appartementseigendom van 2 juni 2010 duidelijk dat alle documenten uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars het ondernemingsnummer van de vereniging dienen te vermelden. B.S. 28.06.2010 […]

Blogberichten

Belang van de waarborg B-Cover Liability

Met dit artikel willen wij de inhoud en het belang van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de VME toelichten. B-Cover biedt hiervoor de waarborg B-Cover Liability aan. Wat houdt deze waarborg precies in? De waarborg B-Cover Liability verzekert de aansprakelijkheid tegenover derden voor schade veroorzaakt door het gebouw of door de vereniging van mede-eigenaars, de […]

Blogberichten

B-Cover Home, de beste condities voor de brandverzekering van uw inhoud.

Als mede-eigenaar maakt u deel uit van een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME). Iedere VME dient volgens de statuten van het gebouw een blokpolis af te sluiten. Een blokpolis is een brandverzekering voor een appartementsgebouw waarbij alle appartementen gezamenlijk verzekerd worden. Deze brandverzekering komt tussen in geval van schade door  brand, bliksem, ontploffing, inwerking van elektriciteit, storm en hagel, waterschade, glasbreuk,… […]

Blogberichten

De aansprakelijkheid van de VME

Zowel mede-eigenaars binnen een appartementsgebouw als derden die schade hebben ondervonden door het gebouw weten vaak niet wie zij voor de geleden schade aansprakelijk kunnen stellen. Het is namelijk zo dat zowel de mede-eigenaars als de organen binnen het appartementsgebouw en de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade. Dit artikel legt […]

Blogberichten

Brandpreventie

Kan de brandverzekeraar tussenkomst weigeren wanneer een gebouw niet in orde is op vlak van brandveiligheid? De taak van een verzekeringspolis bestaat erin het gebouw te beschermen en legt in principe geen verplichtingen inzake brandpreventie op.  De regelgeving inzake brandpreventie van appartementsgebouwen valt namelijk onder de gemeentelijke wetgeving en het KB van 1994 (lage, middelhoge […]

Blogberichten

Het belang van een voorafgaandelijke tegensprekelijke plaatsbeschrijving

Wanneer er aan één van de aanpalende gebouwen van uw pand afbraak- of verbouwingswerken worden uitgevoerd, is het aan te raden om een voorafgaandelijke tegensprekelijke plaatsbeschrijving te laten uitvoeren. De plaatsbeschrijving is een geldig juridisch document dat gebruikt kan worden in rechtszaken om aan te tonen dat er schade werd veroorzaakt door verbouwingswerken aan het […]

Blogberichten

Wie is verantwoordelijk voor de herstelling bij glasbreuk: eigenaar of huurder?

Bij wet is vastgelegd dat een huurder steeds aansprakelijk is voor alle schade in zijn appartement of woning, dus ook voor glasbreuk, behoudens bewijs van het tegendeel. De basis hiervan vinden we terug in artikels 1732, 1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek. Art. 1732 B.W.  De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen of verliezen die […]

Blogberichten

De aansprakelijkheidsverzekering van de professionele of interne syndicus

De wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken verscheen op 28 juni 2010 in het Belgisch Staatsblad. Deze wet is van kracht sinds 1 september 2010. In uitbreiding op de wet van 30 juni 1994, Art. 577-8 B.W. waarin de taken van syndicus […]

Blogberichten

Verzekering lichamelijke ongevallen voor toevallige of regelmatige helpers van een Vereniging van Mede-Eigenaars

B-Cover Assistant: een unieke oplossing voor het verzekeren van lichamelijke ongevallen van toevallige of regelmatige helpers in een Vereniging van mede-eigenaars. In de meeste appartementsgebouwen gebeurt het wel dat mede-eigenaars of anderen klusjes of opdrachten uitvoeren voor de Vereniging van Mede-Eigenaars. Enkele voorbeelden: mede-eigenaars spreken af om beurtelings de trappenhal te poetsen een bepaalde mede-eigenaar stelt zich […]

Blogberichten

De verzekerde waarde bepalen van een mede-eigendom

Hoe belangrijk is een correcte waardebepaling van uw appartementsgebouw bij het afsluiten van een brandverzekering? De brandpolis van uw appartementsgebouw wordt ook wel de ‘blokpolis’ genoemd. Het verzekerd kapitaal van het gebouw dient overeen te stemmen met de ‘volledige heropbouwwaarde’ van het gebouw. Dit wil zeggen dat het kapitaal zodanig moet bepaald worden, dat met […]