nlfr
Blogberichten

Belang van de waarborg B-Cover Liability

Met dit artikel willen wij de inhoud en het belang van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de VME toelichten. B-Cover biedt hiervoor de waarborg B-Cover Liability aan.

Wat houdt deze waarborg precies in?

De waarborg B-Cover Liability verzekert de aansprakelijkheid tegenover derden voor schade veroorzaakt door het gebouw of door de vereniging van mede-eigenaars, de individuele mede-eigenaars, de syndicus, de leden van de raad van mede-eigendom, de commissaris van de rekeningen en de aangestelden van de VME.

Waarom zou deze onderschreven moeten worden?

Deze verzekering is niet wettelijk verplicht, maar in veel gevallen leggen de statuten van het gebouw wel de eis op om deze verzekering af te sluiten. Het verschilt dus van gebouw tot gebouw of deze verzekering verplicht is. Wij kunnen u aanraden om deze waarborg hoe dan ook te onderschrijven zodat de VME van een zo volledig mogelijke dekking geniet.
Bijkomende voordelen van deze waarborg zijn:

 • mede-eigenaars zijn onderling derden, waardoor de burgerlijke aansprakelijkheid van de ene mede-eigenaar tegenover een andere mede-eigenaar ook gedekt is,
 • schade aan toevertrouwde of gehuurde goederen is eveneens mee verzekerd.

Welke schadegevallen kunnen onder deze waarborg vallen?

Enkele voorbeelden van schades die gedekt zijn onder de waarborg B-Cover Liability:

 • Eén van de mede-eigenaars plaatst wekelijks de gemeenschappelijke vuilcontainer buiten. Hij vergeet de rem op te zetten waardoor de vuilcontainer de straat oprolt en een ongeval veroorzaakt waarbij een auto beschadigd wordt.
 • Een mede-eigenaar werd aangeduid als verantwoordelijke voor het sneeuwvrij maken van de oprit en het voetpad voor het gebouw. Hierbij veroorzaakt hij met de spade schade aan de geparkeerde wagen van een andere mede-eigenaar of een derde.
 • De terrassen zijn aangetast door betonrot. Een deel van het terras stort naar beneden en veroorzaakt schade aan een geparkeerde wagen.

Hoeveel bedraagt de kostprijs?

De jaarpremie voor deze waarborg bedraagt € 74,63 inclusief taksen en kosten.

Blogberichten

B-Cover Home, de beste condities voor de brandverzekering van uw inhoud.

Als mede-eigenaar maakt u deel uit van een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME). Iedere VME dient volgens de statuten van het gebouw een blokpolis af te sluiten. Een blokpolis is een brandverzekering voor een appartementsgebouw waarbij alle appartementen gezamenlijk verzekerd worden.

Deze brandverzekering komt tussen in geval van schade door  brand, bliksem, ontploffing, inwerking van elektriciteit, storm en hagel, waterschade, glasbreuk,…  De syndicus sluit in naam van de VME de blokpolis af.

Opgelet: uw inhoud is niet verzekerd in de blokpolis!

Wanneer uw appartementsgebouw verzekerd is bij B-Cover, bieden wij u als mede-eigenaar de mogelijkheid om een brandpolis af te sluiten voor de verzekering van uw inhoud. Wij garanderen u de ruimste waarborgen van de markt  met onze unieke verzekering op basis van een formule Alle Risico’s Behalve!  Indien het verzekerd kapitaal van de blokpolis bepaald werd op basis van een taxatie, geniet u bovendien van een gratis dekking voor uw verfraaiingen (inbouwkasten, designkeuken, parketvloeren, …) tot € 1.000/m².

Indien u dit wenst, kan u uw polis inhoud  ook uitbreiden met een diefstalverzekering.

Voordelen B-Cover Home:

 • schrapping van de vrijstelling wanneer uw schade samenvalt met schade aan het gebouw,
 • snelle en éénvoudige schadeafhandeling,
 • de ruimste waarborgen van de markt aan uiterst voordelige tarieven!

Bereken hier uw tarief.

Blogberichten

De aansprakelijkheid van de VME

Zowel mede-eigenaars binnen een appartementsgebouw als derden die schade hebben ondervonden door het gebouw weten vaak niet wie zij voor de geleden schade aansprakelijk kunnen stellen.
Het is namelijk zo dat zowel de mede-eigenaars als de organen binnen het appartementsgebouw en de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade.
Dit artikel legt vooral de nadruk op de aansprakelijkheid van de VME.

Een VME kan aansprakelijk worden gesteld voor de schadegevallen die zich onder een contract met de VME voordoen. Dit noemt men contractuele aansprakelijkheid.
De VME kan ook aansprakelijk worden gesteld voor schadegevallen die zich voordoen zonder dat er sprake is van een contractuele verbintenis. Dit noemt men extra-contractuele aansprakelijkheid.
Verder kan men de VME ook aansprakelijk stellen voor de fouten van haar personeel en haar organen (de syndicus, de leden van de raad van mede-eigendom en de commissaris van de rekeningen). Deze aansprakelijkheid kan zowel extra-contractueel als contractueel zijn.

Contractuele aansprakelijkheid van de VME

Het komt maar zelden voor dat een VME contractueel aansprakelijk wordt gesteld. Een voorbeeld hiervan: volgens de statuten van het gebouw moeten de gangen worden vrijgehouden (er mogen geen kasten, planten,… worden geplaatst) voor de brandveiligheid van het gebouw. Men plaatst toch enkele kasten in de gang waardoor bij een brand de evacuatie belemmerd wordt en een bewoner brandwonden oploopt. In dit geval kan de VME aansprakelijk worden gesteld indien blijkt dat de evacuatie effectief belemmerd werd doordat men de statuten van het gebouw niet heeft nageleefd.

Extra-contractuele aansprakelijkheid van de VME

Wanneer we spreken over aansprakelijkheid van de VME, gaat het meestal over extra-contractuele aansprakelijkheid. Bij deze vorm van aansprakelijkheid gaat het om een mede-eigenaar of om een derde die schade ondervindt door de VME maar die niet onder contract met de VME staat. Een VME kan bovendien ook aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt wordt aan derden door de gebrekkige staat van het gebouw.

Enkele voorbeelden:

 • Een gemeenschappelijke vuilcontainer wordt op het voetpad geplaatst maar men vergeet de rem op te zetten. De container rolt de straat op en veroorzaakt een ongeval.
 • De terrassen zijn aangetast door betonrot. Een deel van het terras stort naar beneden en veroorzaakt schade aan een geparkeerde wagen.

Een Vereniging van Mede-Eigenaars kan dus voor heel wat schadegevallen aansprakelijk worden gesteld en de schadebedragen kunnen hoog oplopen. Een goede verzekering is daarom onontbeerlijk en dit zowel voor de VME zelf, alsook voor haar aangestelden (bv. poetspersoneel) en haar organen (bv. commissaris van de rekeningen, leden van de raad van mede-eigendom).
Bovendien wordt deze verzekering in de meeste gevallen verplicht opgelegd volgens de statuten van het gebouw.

Blogberichten

Brandpreventie

Kan de brandverzekeraar tussenkomst weigeren wanneer een gebouw niet in orde is op vlak van brandveiligheid?

De taak van een verzekeringspolis bestaat erin het gebouw te beschermen en legt in principe geen verplichtingen inzake brandpreventie op.  De regelgeving inzake brandpreventie van appartementsgebouwen valt namelijk onder de gemeentelijke wetgeving en het KB van 1994 (lage, middelhoge en hoge gebouwen). Het is wel mogelijk dat, na een brandinspectie uitgevoerd door de verzekeraar, uitdrukkelijk gevraagd wordt om binnen bepaalde termijnen een aantal brandpreventiemaatregelen uit te voeren. Deze preventiemaatregelen worden dan uitzonderlijk expliciet vermeld in de bijzondere voorwaarden van de polis. Wanneer aangetoond kan worden dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen het niet naleven van de vooropgestelde preventiemaatregelen en het optreden van het schadegeval, is het mogelijk dat de verzekeringsmaatschappij niet zal tussenkomen.

Voor de verzekerden is ook Artikel 26 van de Wet op de Landsverzekeringsovereenkomst van belang. Hierin wordt beschreven dat de verzekeringsnemer verplicht is om elke ‘verzwaring’ van het risico te melden aan de verzekeraar. Wanneer de verzekerde dit niet meldt, moet de verzekeraar slechts tussenkomen in verhouding en in de mate dat de betaalde premie overeenstemt met de premie die hij verschuldigd zou zijn indien de verzekeraar van de verzwaring op de hoogte was.

Hierdoor zou dus, door het feit dat er ‘onwettelijk’ gehandeld wordt en het risico ‘verzwaart’, de verzekeraar haar tussenkomst kunnen verminderen of weigeren. Bijgevolg adviseren wij de verzekeringsnemer zich te houden aan de wettelijke regelingen inzake brandpreventie, gewoonlijk opgelegd door de lokale brandweerdiensten en aanvullend aan de mogelijke preventiemaatregelen door de verzekeraar.

Blogberichten

Het belang van een voorafgaandelijke tegensprekelijke plaatsbeschrijving

Wanneer er aan één van de aanpalende gebouwen van uw pand afbraak- of verbouwingswerken worden uitgevoerd, is het aan te raden om een voorafgaandelijke tegensprekelijke plaatsbeschrijving te laten uitvoeren.

De plaatsbeschrijving is een geldig juridisch document dat gebruikt kan worden in rechtszaken om aan te tonen dat er schade werd veroorzaakt door verbouwingswerken aan het aanpalende gebouw. Deze plaatsbeschrijving heeft tot doel een nauwkeurige en volledige weergave te beschrijven van de toestand van het gebouw, voordat de aannemer van het aanpalende gebouw start met de verbouwings- of afbraakwerken.

Het belang van een dergelijke plaatsbeschrijving wordt duidelijk in volgend voorbeeld:
U woont in een appartement dat gelegen is op de eerste verdieping van een appartementsgebouw dat aan beide zijden belend is. Aan het appartementsgebouw rechts van uw gebouw, worden er verbouwingswerken uitgevoerd waarover u van tevoren ingelicht werd. Nog tijdens de uitvoering van deze werken, merkt u dat er grote barsten in uw muur zijn ontstaan die veroorzaakt werden door deze werken. Maar hoe kan u nu bewijzen dat deze barsten nog niet op voorhand aanwezig waren in uw appartement? Hier biedt een voorafgaandelijke tegensprekelijke plaatsbeschrijving de oplossing.

Een voorafgaandelijke plaatsbeschrijving dient tegensprekelijk te zijn. Dit wil zeggen dat beide partijen de kans krijgen om hun opmerkingen door te geven wanneer deze plaatsbeschrijving opgesteld wordt. Beide partijen dienen deze plaatsbeschrijving ook te tekenen, anders is de plaatsbeschrijving niet geldig.

Meestal zal de aannemer het initiatief nemen voor de uitvoering van een plaatsbeschrijving. Het is echter ook mogelijk dat één van de partijen een architect, landmeter, vastgoedmakelaar of gerechtsdeurwaarder hiervoor inschakelt. Deze zijn ook gemachtigd om een dergelijke plaatsbeschrijving op te stellen.

De kostprijs van een plaatsbeschrijving ligt tussen de €100 en de €500 inclusief BTW voor een appartement. U kan voor de terugbetaling van dergelijke plaatsbeschrijving vaak beroep doen op de (indien onderschreven) rechtsbijstandsverzekering van uw gebouw.

Blogberichten

Wie is verantwoordelijk voor de herstelling bij glasbreuk: eigenaar of huurder?

Bij wet is vastgelegd dat een huurder steeds aansprakelijk is voor alle schade in zijn appartement of woning, dus ook voor glasbreuk, behoudens bewijs van het tegendeel. De basis hiervan vinden we terug in artikels 1732, 1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 1732 B.W.  De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen of verliezen die gedurende zijn huurtijd ontstaan, tenzij hij bewijst dat die buiten zijn schuld hebben plaatsgehad.

Art. 1733 B.W.  Hij is aansprakelijk voor brand , tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan.

Art. 1735 B.W.  De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen en verliezen die ontstaan door toedoen van zijn huisgenoten of zijn onderhuurders.

Er bestaat hierdoor een wettelijk vermoeden van aansprakelijkheid van de huurder. Om aan dit vermoeden van aansprakelijkheid te ontsnappen, dient de huurder actief te bewijzen dat hem geen schuld treft. De huurder die geen initiatief neemt om te bewijzen dat hem geen schuld treft, zal m.a.w. aansprakelijk worden gesteld.

Verder wordt in Artikel 1754 B.W. een niet-limatieve opsomming gegeven van herstellingen die ten laste van de huurder zijn. Hierin wordt expliciet gesteld dat de huurder verantwoordelijk is voor herstellingen aan ruiten, tenzij deze gebroken zijn door hagel of andere buitengewone en door overmacht veroorzaakte voorvallen waarvoor de huurder niet aansprakelijk is.

Wiens verzekering komt tussen in geval van een glasbreuk in een verhuurd appartement?

Wanneer er zich in een appartementsgebouw een schadegeval binnen de waarborg ‘glasbreuk’ voordoet, zal men zich eerst de vraag moeten stellen of het appartement al dan niet verhuurd wordt. Indien het appartement verhuurd wordt, zal de huurder een schadeaangifte moeten indienen bij zijn verzekeraar. Deze zal tussenkomen tenzij de niet-aansprakelijkheid van de huurder bewezen kan worden. In dit laatste geval zal men een tussenkomst voor de schade kunnen vragen via de blokpolis van de VME. Het is belangrijk dat de huurder een verzekering afsluit voor zijn huurdersaansprakelijkheid. Doet hij dit niet, dan riskeert hij persoonlijk op te draaien voor de schade aan het gehuurde appartement indien hij zijn niet-aansprakelijkheid niet kan bewijzen!

Wat indien de blokpolis voorziet in een afstand van verhaal t.o.v. huurder(s)?

Als de blokpolis een afstand van verhaal t.o.v. huurders voorziet, zal ieder schadegeval (dus ook glasbreuk) rechtstreeks worden aangegeven bij de verzekeraar van de blokpolis en zal deze tussenkomen volgens de voorwaarden van de polis. De verzekeraar van de blokpolis zal vervolgens de schade kunnnen verhalen op de verzekeraar van de huurder indien deze alsnog een polis ‘huurdersaansprakelijkheid’ voor zijn appartement onderschreven heeft.
De schade zal bij afstand van verhaal door de verzekeraar nooit rechtstreeks op de huurder verhaald kunnen worden.

Plaatsingsmandaat

Assuralia en de federaties voor verzekeringstussenpersonen (Feprabel, FVF, UPCA) hebben op 2 juni 2014 een protocol tot sectorieel akkoord ondertekend dat een nieuw systeem introduceert: het bericht van wijziging van tussenpersoon. Door dit akkoord verdwijnt het “ plaatsingsmandaat ” zoals we dat tot nu toe gekend hebben. Lees meer

Het bericht van wijziging van tussenpersoon kan u hier terugvinden.

B-Cover Building Insurance lanceert gratis waarborguitbreidingen!

B-Cover lanceert met ingang vanaf 1 oktober 2014 een vernieuwde editie van de polisvoorwaarden B-Cover Property!

Naast een reeks GRATIS waarborguitbreidingen worden ook enkele verduidelijkingen opgenomen in de voorwaarden om discussie in geval van schade te vermijden.

Op deze manier zorgen we ervoor dat B-Cover nog steeds dé referentie op de markt blijft voor het verzekeren van buildings in mede-eigendom en dit met de meest uitgebreide waarborgen voor een optimale bescherming van de mede-eigenaar!

Hierbij een overzicht van enkele waarborguitbreidingen bovenop onze polis “Alle Risico’s behalve” met de aanvullende voorwaarden B-Cover Property:

 • waarborg machinebreuk voor dekking in geval van schade aan liften, verwarmings- of koelinstallaties door een mechanische interne breuk
 • waarborg ‘ongewilde verbeteringen’ voor de vergoeding van extra kosten indien bijvoorbeeld door nieuwe wettelijke normen inzake isolatie de klant verplicht wordt om beschadigde materialen te vervangen door betere en duurdere materialen die voldoen aan de nieuwe wettelijke normen
 • vergoeding van de kosten voor heraanleg van tuin, begroeide daken en daktuinen ingevolge een gedekt schadegeval, ook zonder schade aan het gebouw!
 • toepassing van de waarborgen, ook wanneer er schade ontstaat in een appartement ingevolge werken in een aanpalend pand van hetzelfde gebouw
 • vergoeding van de kosten voor de verwijdering en terugplaatsing van dakbekleding (vb. bankirai) bij de herstelling van een dak

Bekijk via volgende link onze vernieuwde voorwaarden: Bijzondere Voorwaarden B-COVER (PDF)

De gekende formule blijft ongewijzigd:
slechts één verzekeringscontract voor de verzekering van ALLE risico’s met betrekking tot een appartements- of kantoorgebouw in mede-eigendom en dit op maat van de vereniging van mede-eigenaars!

UVS organiseert op 21 mei de 4e dag van de syndicus

Noteer alvast 21 mei 2014 in uw agenda ! Dit evenement is warm aanbevolen aan elke professional die zich met het beheer van mede-eigendommen bezig houdt. Prominente sprekers zullen essentiële items van de wet op de mede-eigendom toelichten alsook de belangrijkste recente evoluties in diverse aspecten. Het thema “Energie 2020” zal die dag uitgebreid aan bod komen. Met speciale aandacht voor concrete verplichtingen rond dakwerken, isolatie, dubbele beglazing, energiebesparende maatregelen, enz. …

Locatie: Salons Denotter – Torhoutsesteenweg 76 – 8210 Zedelgem

Het volledige programma kan u terugvinden via deze link.

Infoavond Hasselt “Uw mede-eigendom goed verzekerd”

B-Cover dankt opnieuw de aanwezigen voor hun talrijke opkomst en hun positieve reacties. Aansluitend op het succes van de infoavonden in Lommel, Zedelgem en Hasselt zullen er in het najaar opnieuw sessies georganiseerd worden voor de regio’s Oost-Vlaanderen en Antwerpen/Vlaams-Brabant. Wij houden u zeker op de hoogte!

[caption id="attachment_834" align="alignnone" width="300"]Infoavond Hasselt Infoavond Hasselt[/caption] [caption id="attachment_833" align="alignnone" width="300"]Infoavond Hasselt Infoavond Hasselt[/caption] [caption id="attachment_832" align="alignnone" width="300"]Infoavond Hasselt Infoavond Hasselt[/caption] [caption id="attachment_831" align="alignnone" width="300"]Infoavond Hasselt Infoavond Hasselt[/caption] [caption id="attachment_824" align="alignnone" width="300"]Infoavond Hasselt Infoavond Hasselt[/caption] [caption id="attachment_823" align="alignnone" width="300"]Infoavond Hasselt Infoavond Hasselt[/caption]

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA